Algemene Voorwaarden - ODV Zonnepanelen B.V.

Algemene voorwaarden

Dit zijn de algemene voorwaarden van ODV Zonnepanelen B.V. ("ODV Zonnepanelen"). Het adres van ODV Zonnepanelen is Argonstraat 84, 2718SN Zoetermeer, met het KvK-nummer 71489657.

Mocht u vragen hebben over deze voorwaarden, dan kunt u contact opnemen via info@odv-zonnepanelen.nl, 0793602305 of per post: ODV Zonnepanelen B.V., Argonstraat 84, 2718SN Zoetermeer.

Wij hebben het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen. U stemt ermee in dat steeds de laatste versie van deze algemene voorwaarden op de opdracht van toepassing zal zijn. Afspraken die afwijken van deze algemene voorwaarden zijn alleen geldig indien deze schriftelijk zijn vastgelegd.

Artikel 1 - Dienstverlening

Onze dienstverlening bestaat uit het verkopen, leveren en monteren van producten voor duurzame energie opwekking.

Artikel 2 - Toepassing Algemene Voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en opdracht tussen ODV Zonnepanelen en u (de "Opdrachtgever"). Wij zullen deze algemene voorwaarden op verzoek kosteloos aan u toezenden.

Artikel 3 - Totstandkoming opdracht

De opdracht komt tot stand op het moment dat Opdrachtnemer de ondertekende overeenkomst terug ontvangt.

Artikel 4 - Offertes en aanbiedingen

 1. Alle door ODV Zonnepanelen gemaakte aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend, tenzij anders afgesproken. Een aanbod in een offerte geldt enkel voor de specifieke onderliggende opdracht (en niet voor eventuele toekomstige opdrachten).
 2. Als de Opdrachtgever aan ODV Zonnepanelen gegevens verstrekt, mag ODV Zonnepanelen ervan uitgaan dat deze kloppen en zal hij zijn offerte hierop baseren.

Artikel 5 - Prijs

 1. ODV Zonnepanelen mag de prijs voor de dienstverlening tussentijds verhogen als er onvoorziene en kostprijsverhogende omstandigheden plaatsvinden na de totstandkoming van de opdracht.
 2. Als ODV Zonnepanelen genoodzaakt is om de prijs te verhogen door de omstandigheden genoemd in het vorige artikel, dan heeft de Opdrachtgever het recht de opdracht te annuleren. Reeds gemaakte kosten of uren worden in rekening gebracht. Opdrachtgever heeft in dergelijke gevallen geen recht op compensatie of schadevergoeding.
 3. De prijs is exclusief eventuele onkosten van ODV Zonnepanelen .

Artikel 6 - Betaling en incassokosten

 1. Opdrachtgever moet altijd binnen veertien dagen na factuurdatum betalen.
 2. Als Opdrachtgever de factuur niet op tijd betaalt, is hij van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is dan de wettelijke rente (als hij een consument is) of de wettelijke handelsrente (als hij een onderneming is) verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag wordt berekend vanaf het moment dat Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
 3. De volledige vordering van ODV Zonnepanelen op Opdrachtgever is onmiddellijk opeisbaar als:

a. Opdrachtgever een betalingstermijn overschrijdt;
b. Opdrachtgever failliet is verklaard of in surseance van betaling verkeert;
c. Opdrachtgever (vennootschap) ontbonden of geliquideerd wordt;
d. Opdrachtgever (natuurlijk persoon) onder curatele wordt gesteld of overlijdt.

 1. Als opdrachtgever niet op tijd betaalt, is hij per direct in verzuim. Hij is dan alle buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd aan ODV Zonnepanelen. Bij een factuurbedrag tot €267 zullen deze kosten €40 zijn. Bij een hoger factuurbedrag zijn de maximale incassokosten als volgt:
 • 15% over de eerste €2500;
 • 10% over het deel dat daarna overblijft, tot €5000;
 • 5% over het deel dat daarna nog overblijft, tot €10.000;
 • 1% over het deel dat daarna nog overblijft, tot €200.000;
 • 0,5% over het overige deel.

Artikel 7 - Contractsduur

ODV Zonnepanelen en Opdrachtgever gaan de opdracht aan voor onbepaalde tijd, tenzij Partijen anders overeenkomen.

 • De overeenkomst kan op elk moment zonder opzegtermijn door beide partijen worden beëindigd.
 • Partijen kunnen in gezamenlijk overleg de overeenkomst op elk moment beëindigen.

Artikel 8 - Uitvoeringstermijn

 1. Als Opdrachtgever een vooruitbetaling is verschuldigd of informatie of materialen ter beschikking moet stellen, gaat de termijn waarbinnen ODV Zonnepanelen de werkzaamheden moet afronden pas in als de betaling, informatie of materialen zijn ontvangen door ODV Zonnepanelen.
 2. Als voor de uitvoering van de opdracht een termijn is overeengekomen of opgegeven, is dit nooit een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient Opdrachtgever ODV Zonnepanelen eerst schriftelijk in gebreke te stellen.
 3. Opdrachtgever kan de opdracht niet ontbinden door termijnoverschrijding van ODV Zonnepanelen. Dit geldt niet als de uitvoering blijvend onmogelijk is of als ODV Zonnepanelen de opdracht ook niet uitvoert binnen een door ODV Zonnepanelen opnieuw schriftelijk medegedeelde termijn.

Artikel 9 - Derden

ODV Zonnepanelen mag werkzaamheden (deels) laten verrichten door derden. Artikelen 7:404 BW (uitvoering door bepaalde persoon), ### artikel 7:407 lid 2 (hoofdelijke aansprakelijkheid) en 7:409 BW (overlijden van bepaalde persoon) zijn niet van toepassing.

Artikel 10 - Uitvoering opdracht

 1. ODV Zonnepanelen zal de opdracht naar zijn beste inzicht en vermogen en volgens de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

 2. Opdrachtgever zorgt dat hij tijdig alle informatie of materialen aan ODV Zonnepanelen verstrekt, die noodzakelijk zijn voor ODV Zonnepanelen om de opdracht uit te voeren.

 3. Als Opdrachtgever de noodzakelijke informatie of materialen niet tijdig verstrekt, mag ODV Zonnepanelen de uitvoering van de opdracht opschorten en de extra kosten die voortvloeien uit de vertraging factureren. ODV Zonnepanelen is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat doordat ODV Zonnepanelen is uitgegaan van door Opdrachtgever verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.

Artikel 11 - Wijziging opdracht

 1. Als tijdens de opdracht blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de inhoud van de opdracht te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen dat in onderling overleg doen.
 2. ODV Zonnepanelen kan de overeengekomen prijs verhogen of verlagen. ODV Zonnepanelen zal (als het mogelijk is) daarvan vooraf een prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de opdracht kan ook de opgegeven termijn van uitvoering veranderen. Opdrachtgever aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de opdracht, prijs en uitvoeringstermijn.
 3. ODV Zonnepanelen mag een verzoek tot wijziging van de opdracht van Opdrachtgever weigeren, als dit in kwalitatief of kwantitatief opzicht gevolg kan hebben voor de werkzaamheden.

Artikel 12 - Opschorting, ontbinding

 1. ODV Zonnepanelen mag de opdracht opschorten als hij door omstandigheden (die buiten zijn invloedsfeer liggen of waarvan hij niet op de hoogte was) tijdelijk zijn verplichtingen niet kan nakomen.
 2. Als nakoming blijvend onmogelijk is, kunnen partijen de opdracht ontbinden voor het deel dat nog niet is nagekomen.
 3. ODV Zonnepanelen mag nakoming van de opdracht opschorten of ontbinden als Opdrachtgever zijn verplichtingen niet, niet volledig of niet op tijd nakomt. Opdrachtgever moet ODV Zonnepanelen dan schadevergoeding betalen of schadeloos stellen.

Artikel 13 - Tussentijdse opzegging

 1. Als ODV Zonnepanelen de opdracht tussentijds opzegt, zal ODV Zonnepanelen zorgen voor overdracht van de nog te verrichten werkzaamheden aan derden, tenzij de opzegging toerekenbaar is aan Opdrachtgever. Als de overdracht van de werkzaamheden voor ODV Zonnepanelen extra kosten meebrengt, komen de kosten voor rekening van Opdrachtgever.
 2. ODV Zonnepanelen mag de opdracht direct opzeggen (en is geen schadevergoeding of schadeloosstelling verplicht) in een van de volgende gevallen:

a. Opdrachtgever overschrijdt een betalingstermijn;
b. Opdrachtgever is failliet of in surseance van betaling;
c. Opdrachtgever (vennootschap) wordt ontbonden of geliquideerd;
d. Opdrachtgever (natuurlijk persoon) wordt onder curatele gesteld of overlijdt;
e. Er is sprake van een andere omstandigheid waardoor Opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken.

Artikel 14 - Eigendomsvoorbehoud

 1. Alles dat ODV Zonnepanelen levert, blijft eigendom van ODV Zonnepanelen totdat Opdrachtgever al zijn verplichtingen volledig is nagekomen.
 2. Opdrachtgever moet alles doen dat hij redelijkerwijs kan doen om de eigendommen van ODV Zonnepanelen veilig te stellen.
 3. Als ODV Zonnepanelen zijn eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft Opdrachtgever onvoorwaardelijke en onherroepelijke toestemming aan ODV Zonnepanelen om alle plaatsen te betreden waar de eigendommen zich bevinden, zodat ODV Zonnepanelen deze terug kan nemen.

Artikel 15 - Garanties

 1. Naast de rechten van de consument op grond van non-conformiteit, zal de koper aanspraak kunnen maken op de door de fabrikant aangeboden garantie. Voor een beroep op de fabrieksgarantie zijn de toepasselijke voorwaarden van de fabrikant van toepassing.
 2. Een overzicht van de serienummers van de geleverde artikelen worden na de installatie aan u overhandigd.
 3. Op de geleverde producten zullen de desbetreffende fabrieksgarantie van toepassing zijn.
 4. ODV Zonnepanelen BV geeft 10 jaar garantie op de uitgevoerde werkzaamheden.
 5. De koper kan geen beroep doen op de garantie, indien hij zijn betalingsverplichtingen niet volledig is nagekomen.
 6. De koper kan evenmin beroep doen op de garantie in de navolgende gevallen:
  A. Indien de koper op een ondeskundige wijze gebruikt maakt van het product, dan wel in strijd met de gebruiksaanwijzing handelt.
  B. De gegeven instructies van de ODV Zonnepanelen BV niet volgt.
  C. Doordat de koper zonder voorafgaande toestemming van de ODV Zonnepanelen BV reparaties of overige werkzaamheden aan het geleverde uitvoert.
 7. Bij een storing of defect aan de installatie binnen de garantieperiode kunt u contact met ODV Zonnepanelen BV opnemen en zal ODV Zonnepanelen BV dit binnen een redelijke termijn oplossen.
 8. ODV Zonnepanelen BV is aangesloten bij de Stichting Garantiefonds ZonZeker. Deze staat garant voor de aanbetaling van 20% in geval van faillissement of in het geval dat ODV Zonnepanelen BV op enige andere manier de montage niet kan uitvoeren.

Artikel 16 - Klachten

 1. Opdrachtgever moet eventuele klachten schriftelijk en binnen twee maanden melden.
 2. Als Opdrachtgever een klacht op tijd indient, schort dit zijn betalingsverplichting niet op.
 3. Als Opdrachtgever een klacht later meldt, komt hem geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.
 4. Als vaststaat dat een zaak gebrekkig is en dit op tijd is gemeld, dan zal ODV Zonnepanelen de gebrekkige zaak binnen een redelijke termijn na schriftelijke kennisgeving van het gebrek door Opdrachtgever vervangen, herstellen of vergoeden.
 5. Als komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten van ODV Zonnepanelen die daardoor zijn ontstaan (zoals onderzoekskosten) geheel voor rekening van Opdrachtgever.

Artikel 17 - Aansprakelijkheid

 1. ODV Zonnepanelen is alleen aansprakelijk voor directe schade van Opdrachtgever, die rechtstreeks en uitsluitend het gevolg is van een tekortkoming van ODV Zonnepanelen.
 2. ODV Zonnepanelen is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan doordat hij is uitgegaan van door Opdrachtgever verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.
 3. De aansprakelijkheid van ODV Zonnepanelen is steeds beperkt tot de factuurwaarde met een maximum van €4500,00.
 4. De aansprakelijkheid van ODV Zonnepanelen is in ieder geval beperkt tot het bedrag dat zijn verzekeraar in dat geval uitkeert.
 5. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet als de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van ODV Zonnepanelen.

Artikel 18 - Verjaringstermijn

De verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren tegen ODV Zonnepanelen is één jaar.

Artikel 19 - Vrijwaring

 1. Opdrachtgever vrijwaart ODV Zonnepanelen voor eventuele aanspraken van derden die schade lijden door uitvoering van de opdracht en waarvan de oorzaak niet aan ODV Zonnepanelen toerekenbaar is.

 2. Als derden ODV Zonnepanelen aanspreken, zal Opdrachtgever hem zowel buiten als in rechte bijstaan en alles doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden.

 3. Als Opdrachtgever geen maatregelen neemt, mag ODV Zonnepanelen zelf daartoe overgaan. Alle kosten en schade die daardoor ontstaan voor ODV Zonnepanelen, komen geheel voor rekening en risico van Opdrachtgever.

Artikel 20 - Geheimhouding

 1. Tenzij er een wettelijke plicht of beroepsplicht is tot bekendmaking, zal ODV Zonnepanelen alle informatie van Opdrachtgever geheimhouden tegenover derden.

 2. ODV Zonnepanelen zal de informatie die door Opdrachtgever is gegeven niet voor een ander doel gebruiken dan waarvoor zij werd verkregen, behalve als ODV Zonnepanelen optreedt in een procedure waarbij deze stukken van belang kunnen zijn.

 3. Opdrachtgever zal de inhoud van overeenkomsten, opdrachtbevestigingen, offertes, rapporten, adviezen of andere al of niet schriftelijke uitingen van ODV Zonnepanelen niet openbaar maken en ervoor zorgen dat derden de inhoud daarvan niet zien.

Artikel 21 - Nietigheid

Als een deel van deze voorwaarden nietig of vernietigbaar is, verandert dat niets aan de geldigheid van de rest van de Overeenkomst. Het nietige of vernietigde deel wordt vervangen door een bepaling die zoveel mogelijk de inhoud van de nietige bepaling volgt.

Artikel 22 - Strijdige clausule

In het geval dat deze algemene voorwaarden en de overeenkomst tegenstrijdige voorwaarden bevatten, gelden de in de overeenkomst opgenomen voorwaarden.

Artikel 23 - Toepasselijk recht

Nederlands recht.

Artikel 24 - Bevoegde rechter

Rechtbank Den Haag.